Terapia rodinných systémov

Systemické konštelácie
Systemické konštelácie a systemický prístup, je súhrny názov pre všetky konštelácie – rodinné, firemné, podnikové, organizačné, finančné, experimentálne, kde je systém definovaný ako súbor častí, ktoré sa navonok správajú ako celok a ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Systemický prístup vychádza z predpokladu, že každý je autonómna bytosť patriaca k určitému svojmu systému, v ktorom má svoje nenahraditeľné miesto (rodina, organizácia, firma) a ako jeho súčasť nesie všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie celku.

Rodinné konštelácie
"Žijeme pre každého človeka, ktorý nás predchádzal na genetickom reťazci. Máme príležitosť vyriešiť problémy, ktoré oni nemohli riešiť, nájsť mier, po ktorom túžili, zahojiť rany, ktoré nikdy nezahojili, mať úspech, ktorý im unikol, porozumieť tomu, čomu oni nemohli rozumieť, vytvoriť to, čo oni nedokázali."    
Daniel Whiteside
 
 
     Narodili sme sa v určitom čase, v určitej rodine a s určitým cieľom. Sme ďalšou generáciou, ktorá zabezpečuje pokračovanie života a svoj život  nežijeme izolovane, náš osud je ovplyvňovaný udalosťami a príbehmi z histórie nášho rodu.
     To čo spája všetky  generácie ľudí a čo si my najviac uvedomujeme je láska, láska  ku svojim deťom, rodičom a starým rodičom. Láska je zdrojom vitálnej sily pre náš život, ona udržuje prúdenie energie cez generácie. Ak sa v rodinných systémoch objaví hnev, nenávisť, odmietanie, strach, smútok, pocity viny, tok pozitívnej energie sa preruší a my strácame to najdôležitejšie -  silu plynúcu z „rodovej lásky.“
 
Traumy a udalosti, ako sú úmrtia rodičov a detí, zranenia a ochorenia, potraty, rozvody, vraždy a sebevraždy, vylúčenie niektorých členov rodiny, a iné nespravodlivosti vytvárajú "rodinné svedomie", ktoré ovplyvňuje všetky ďalšie generácie. Každý rodinný systém má tendenciu "svoje traumy vyhojiť" a preto sa tieto opakujú  prostredníctvom ďalšej generácie s cieľom nájsť cestu na ich vyrovnanie a uzdravenie.
     Aj naše ťažkosti a naše choroby sú neoddeliteľnou súčasťou nášho príbehu, ktorý sa vyvíja cez generácie našich predkov. Neexistuje choroba, trauma, ktorá by svojim zmyslom nezapadala do príbehu človeka spojeného so skrytými silami, pôsobiacimi cez generácie predkov. Aj náhody majú svoju stopu, ktorá je súčasťou nami nepoznaného rodového príbehu. Príčinu svojich ťažkostí, chorôb a rôznych problémov však hľadáme iba v čase, v ktorom žijeme, pričom prejavy mnohých týchto traum môžeme sledovať už vo viacerých generáciách dozadu.
     Na to, aby sme boli slobodní, zdraví a mali voľbu vo svojom živote ísť vlastnou cestou a čerpať pozitívnu silu z rodinného systému, v ktorom sme sa narodili, potrebujeme prijať všetkých členov rodiny s úctou, ktorá im prináleží, prijať ich osud bez posudzovania, či podľa nás žili správne, alebo nesprávne, pretože ich osud môže byť poznačený ťažkými životnými okolnosťami, ktoré my nemusíme poznať.
 
 Mgr.Adamcová Lýdia
 
„Co napsat na závěr?
Snad jen bych rád zdůraznil, co mne na systemických konstelacích nejvíce přitahuje a fascinuje. Je to vždy vstup do neznáma. Vstup tam, kam se dá jít jen s důvěrou, že vše se bude dít, jak se má. Vstup tam, kde pokora je na místech nepřednějších. Když tam vstoupíme a necháme se tím obejmout, stáváme se součástí toho, čeho jsme součástí vždy byli, ale nějak jsme na to zapomněli. Když tam vstoupíme, tak cítíme, že se děje něco posvátného, co nemůže rozum uchopit. Když tam jsme, tak vnímáme vděčnost a smíření s tím, co je. A s tím vším přijde radost, že zase další část Stvoření zvaná člověk je o něco blíže celistvosti.“

 Michal Müller / Cesta do hlubin konstelářovi duše