Systemické konštelácie a systemický prístup, je súhrny názov pre všetky konštelácie – rodinné, firemné, podnikové, organizačné, finančné, experimentálne, kde je systém definovaný ako súbor častí, ktoré sa navonok správajú ako celok a ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Systemický prístup vychádza z predpokladu, že klient je autonómna bytosť patriaca k určitému svojmu systému, v ktorom má svoje nenahraditeľné miesto (rodina, organizácia, firma) a ako jeho súčasť nesie všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie celku.

Systemický prístup je jedinečný, pravdivý, prekračujúci hranice našej reality, nášho času a  dotýka samotného jadra veci, ktoré nesieme v hlbších vrstvách svojej psychiky. Všetky systemické konštelácie sú založené na javoch, ktoré nie sú jednoznačne vysvetlené na súčasnej úrovni vedeckého poznania. Pracuje sa s fenomenologickým princípom, t.j. získanými skúsenosťami a definovanými účinkami – „nemusím vedieť prečo niečo funguje, je dôležité, že mi to pomáha“. V súvislosti s prácou systemických konštelácií sa začína akceptovať pojem spirituálna inteligencia. Existencia tohto druhu inteligencie je definovaná schopnosťou vidieť a utvárať svoj život v rámci väčších celkov, poznať jeho zmysel a naplnenie v súlade s niečím, čo je väčšie, ale aj odvahou ísť za hranice známeho sveta, ísť cestami, ktoré nie sú uznávané a prebádané. (články)

Systemický prístup sa nedá teoreticky naučiť, dá sa iba robiť a zažívať, vyžaduje si to však ochotu nechať sa viesť a vnímať vnútornú dynamiku celku. Iba systém je zdrojom poznania a riešenia. Keď vstúpime a precítime pole nášho systému, pochopíme, že nemôžeme robiť čokoľvek a akokoľvek. Svedomie systému neustále zrovnovážňuje to, čo ruší jeho rovnováhu a to prostredníctvom každej ďalšej generácie. Systémy – či už genetické (rodinné), alebo funkčné (firemné, podnikové, finančné), majú svoju dynamiku a fungujú podľa nepísaných systemických zákonov, ktoré sú kľúčom k  pochopeniu a riešeniu ich nerovnováhy.

V súčasnosti sú konštelácie populárne a módne, čo predstavuje aj ich určité riziko. Ich relatívna jednoduchosť zvádza k povrchnosti, k zvedavosti a nie k  pokore, ktorá je veľkým darom, ale aj predpokladom predovšetkým rodinných konštelácií. (články)

Podrobnejšie informácie :
www.hellinger.com
www.konstelace.info


Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie sú o hlbokej sile rodu, ktorý formuje každý ďalší život. Ak si uvedomíme tento fakt, pochopíme spolupatričnosť k niečomu väčšiemu, ako sme my. Spolupatričnosť v biologických systémoch je otázkou prežitia. Vývoj človeka od pradávna je spojený so spolupatričnosťou k určitému spoločenstvu a zákony, ktorými sa spoločenstvo riadi si nesieme v génoch a podvedome ich nasledujeme, aj keď o ich existencii nemáme tušenia. Existujú tri hlavné systemické zákony – jeden zo základných zákonov, je zákon o príslušnosti k systému a hovorí, že každý kto je členom systému má právo na svoje miesto. Porušenie tohto zákona v zmysle vylúčenia, ignorovania, zabudnutia, odmietania, alebo odsúdenia určitej osoby, znamená pre celý systém ťažkú traumu, ktorú sa snaží neustále vyrovnať. Najcitlivejšie sa táto téma prejavuje v prípade, ak odmietame a ignorujeme svojich rodičov. To biblické „Cti otca a matku svoju“ skutočne platí, nech už bol ich osud akýkoľvek. Rodičia nám dali život a za ten je potrebné vždy poďakovať a prijať to, že nám nemohli dať viac. Ctiť si rodičov znamená ctiť si  život, ktorý pokračuje cez naše deti ďalej. Práve deti, sú najviac vystavené tlaku vyrovnávania v systéme a to prostredníctvom rôznych zdravotných, psychických a existenčných ťažkostí a my sa potom časti pýtame „Prečo?“ , „Prečo práve ono?“.

Rodinné konštelácie majú tri úrovne pôsobenia na človeka

  • je to úroveň poznania toho, čo potrebuje byť poznané a videné,
  • je to úroveň precítenia, prijatia a úcty k poznanému, ktoré vedú k riešeniu alebo skôr k premene, ktorá sa bude „diať“, už nezávisle od našej vôle,
  • je to úroveň uvedomenia, že máme voľbu ísť svojim životom, ktorý sme dostali, ale napĺňať ho už budeme svojimi činmi a súčasne budeme cítiť silu a podporu svojho rodu.

Firemné konštelácie

Každý firma, organizácia, podnik je zložitý funkčný systém, ktorý má svoju ideu, stratégiu, víziu, svoj cieľ a firemnú kultúru. Na ich napĺňaní pracujú ľudia, ktorí vstupujú do vzťahov rôznej kvality, tieto sú však poznačené ich osobnými životnými skúsenosťami, ich motiváciou, ochotou a spoluprácou. Každý dobre fungujúci systém, by mal vytvárať priaznivú atmosféru pre prácu a tvorivý potenciál zamestnancov.

Prvým krokom práce s firemnými konšteláciami je vnímať firmu ako celok a s určitého nadhľadu vnímať jeho dynamiku, konfliktné miesta a miesta stagnácie, ktoré vedú k poklesu produktivity, demotivácii, sporom a nevysvetliteľnému poklesu klientely. Firma, podnik, organizácia okrem toho, vždy existuje v určitom vonkajšom konkurenčnom prostredí, kde potrebujú mať svoje stabilné miesto a kde chcú byť kvalitne vnímané svojimi potencionálnymi klientmi a partnermi. Dynamika firemného systému má taktiež svoje zákony, ich poznanie nám pomáha vynášať skryté udalosti „spod povrchu“ diania a riešiť tak problémy vnútorného fungovania, ale aj vonkajšieho prezentovania.


Finančné konštelácie

Financie, hmotný majetok, ľudské zdroje tvoria materiálny základ každého systému a sú určitým protipólom ideovej základne predstavovanej víziami, stratégiami, cieľmi, ale aj psychickou atmosférou. V každodennom živote rodiny alebo firmy sa tieto protipóly nerozlučne prelínajú a ovplyvňujú. Prvky, ako sú „ financie“, „dlhy“, „chudoba“, „peňažné zdroje“, „banky“, „majetok“, „peňažné presvedčenia“ sú často súčasťou riešenia rodinného alebo firemného systému.

Peňažné presvedčenia, si každý nesieme z detstva a hlboko nás ovplyvňujú aj v dospelosti a pretože vznikli v detstve, sú spojené s pocitovým prežívaním a nie sú prístupné racionálnym korekciám. Jedno z najznámejších peňažných presvedčení z detstva je - „ peniaze sú fuj, sú špinavé“. Peniaze sú často v našom podvedomí spojené s hádkami, konfliktmi, stresmi, sú spojené s ťažkou prácou rodičov, chudobou, ale aj s nebezpečím a strachom (zážitky okradnutia, olúpenia, vraždy), za svoje bohatstvo boli v minulosti mnohí ľudia vo väzení.

Presvedčenia typu – „peniaze znamenajú moc a istotu“, mnohých nútia získavať ich akýmkoľvek spôsobom. Nielen pre dospelých, ale aj pre deti sa peniaze, a s nimi spojené materiálne možnosti, stávajú symbolom ich chýbajúcej vnútornej hodnoty, nahrádzajú im nedostatok vnútornej sebaistoty a sebadôvery. Peniaze sa často stávajú náhradou za lásku, alebo si nimi lásku získavame.

Presvedčenie, že bohatstvo nás zbaví starostí, dá nám pocit pohody, umožní nám robiť veci po ktorých túžime, je ale sprevádzané strachom a potrebou udržať si neustály tok peňazí. Finančné konštelácie sú o zbavení sa strachu, o poznaní svojej hodnoty, o sebadôvere a tu sa prelínajú so sférou našej vnútorne osobnostnej premeny, vnútorného rastu a slobody.