Profil spoločnosti

Psychovital s r o. je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici od roku 2005, jej konateľmi sú Mgr. Miroslava Durilová a Mgr.Lýdia Adamcová, ktorá je aj odborným zásupcom.

Mgr. Lýdia Adamcová je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odboru psychológia s aprobáciou klinická psychológia; štúdium ukončila v roku 1972. Jej prvé pracovné skúsenosti boli spojené s Krajskou psychologickou výchovnou klinikou v Banskej Bystrici. Trinásť rokov pracovala ako klinický psychológ na Psychiatrickom oddelení a neskôr v Detskej nemocnici vo Zvolene, kde sa venovala aj výchovnej a poradenskej starostlivosti v inštrukčných a rehabilitačných jasliach. Od roku 1996 mala súkromnú prax a od roku 2005 je konateľkou a odborným zástupcom spoločnosti PSYCHOVITAL, s.r.o., Absolvovala prípravu na výkon práce v zdravotníctve, ukončenú špecializačnou skúškou (atestáciou) v odbore klinická psychológia. Má licenciu na výkon odborného zástupcu v odbore klinická psychológia vydanú Slovenskou psychologickou komorou. V roku 2006 splnila podmienky pre certifikovanie pracovnej činnosti v klinickej psychofyziológii (neurofeedback a biofeedback).

V roku 1975 bola vymenovaná za súdneho znalca Krajským súdom v Banskej Bystrici pre základný odbor psychológia, odvetvie klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, poradenská psychológia a je zapísaná v zozname znalcov ministerstva spravodlivosti.

O roku 1996 je facilitátorka One Brain - Three In One Concepts, s potrebnými pravidelnými aktualizáciami. Pracuje so systemickými konšteláciami a v roku 2006 ukončila ročný supervízny výcvik rodinných konštelácií podľa B. Hellingera metódou Tree In One Concepts.

Mgr. Miroslava Durilová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Štúdium ukončila v roku 2003. Po ukončení štúdia pracovala v Stredoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb s pacientmi na kardiologickom a kardiochirurgickom oddelení. Od r. 2005 pracuje na Psychiatrickom oddelení vo Zvolene so širokým spektrom pacientom s duševnými ochoreniami. Je absolventkou výcvikov v neurofeedback a biofeedback terapii. V roku 2008 ukončila štúdium na Slovenskej Zdravotníckej univerzite v špecializačnom odbore klinická psychológia. V roku 2010 sa stala certifikovaným psychoterapeutom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti so zameraním na systemickú terapiu a získala licenciu na výkon odborného zástupcu v odbore klinická psychológia vydanú Slovenskou psychologickou komorou.