BF pracovisko (EEG biofeedback, HRV biofeedback)

Čo je EEG BIOFEEDBACK?

Funkcia mozgu je charakterizovaná vytváraním spontánnej elektrickej aktivity, ktorá sa v klinickej neurologickej praxi registruje elektroencefalografickým prístrojom (EEG).

EEG-biofeedback je tréningová metóda založená na princípe spätnej väzby - biofeedbacku a na princípoch učenia. EEG umožňuje snímanie a zaznamenávanie bioelektrickej aktivity mozgu.

Počítačový program EEG BF umožňuje terapeutovi nastaviť parametre tréningu tak, aby dochádzalo k posilňovaniu žiaducich frekvencií bioelektrickej aktivity mozgu, ktoré zlepšujú výkony pozornosti a koncentrácie, čím dochádza k celkovému zlepšeniu funkčnej kapacity mozgu, podporuje a urýchľuje sa proces zrenia centrálnej nervovej sústavy, čím sa znižuje riziko vzniku porúch pozornosti a učenia.

Možnosti aplikácie EEG biofeedbacku zahŕňajú predovšetkým dysfunkcie prejavujúce sa
 • poruchami pozornosti, poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia)
 • poruchami správania (zvýšená impulzivita, hyperaktivita ADHD, ADD, resp. ĽMD)
 • poruchami plynulosti rečovej komunikácie
 • poruchami emotivity (depresie úzkosť)
 • poruchami spánku
 • stresovým syndrómom psychicky ťažko pracujúcich osôb (manager disease)
Významnú úlohu má EEG BF aj v oblasti prevencie a to na
 • zvýšenie funkčnej kapacity mozgu
 • dosahovanie špičkových výkonov
 • prípravu k psychicky zaťažujúcemu povolaniu
 • zabránenie vzniku manažérskeho syndrómu
 • prevenciu pred vznikom úzkosti

Čo je HRV BIOFEEDBACK?

HRV biofeedback je metóda hodnotenia variability srdcovej frekvencie (Heart Rate Variability) a upriamuje pozornosť na spojitosť dychových rytmov so srdcovou akciou. Ide o  tréningovú metódu zameranú na naučenie klienta dosiahnuť regulovaným dýchaním maximálnu variabilitu srdcovej frekvencie.

Základnou myšlienkou biofeedback tréningu je využívanie biologickej spätnej väzby, ktorá informuje o tom ako pracuje srdce, aká je pulzová frekvencia a to v  stave pokoja a v stave jednoduchej duševnej práce – tieto informácie sú východiskové a hovoria o pravidelnosti srdcovej frekvencie a kardiovaskulárej odpovedi na mentálnu záťaž a intenzite odozvy na ľahký duševný stres. Následne klient pozná, ako môže ovládať a meniť pravidelnosť svojej srdcovej frekvencie pomocou prirodzeného dýchania, v ktorom mu pomáha dychový metronóm. Srdcovo-dychové rytmy majú významný vplyv na ostatné telesné systémy a sú vlastne prepojením medzi psychickou a telesnou úrovňou.

HRV biofeedback posiľňuje reflexy, ktoré pomôžu zlepšiť výkonnosť vegetatívneho systému, znížiť úzkosť a napätie, pomáha pri zvládaní rôznych telesných symptómov ako je zvýšený krvný tlak, zrýchlené dýchanie, astma a niektoré tráviace problémy.

Čo je alfa tréning?

Hladina ALFA ( bioelektrická aktivita mozgu v pásme frekvencií 8 až 13 Hz) je stavom základného uvoľnenia, v ktorom sa mozog nezaoberá myslením, je v stave príjemného uvoľnenia a využíva sa hlavne na nácvik relaxácie, ktorá znižuje napätia a úzkosť. Kvalitnou relaxáciou sa zlepšuje

 • naša schopnosť učenia
 • odstraňuje sa únava a stresové prežívanie
 • dochádza k posilneniu a regenerácii
 • zlepšuje sa tvorivosť a výkonnosť

Výkony BF EEG a BF HRV sú hradené zdravotnými poisťovňami v rozsahu 30 sedení.

Pre podrobnejšie informácie :
www.sabn.sk
www.biofeedback.sk
www.biofeedback.com